Niegdyś syndyk, dziś doradca restrukturyzacyjny – jak może Ci pomóc?

Niegdyś syndyk, dziś doradca restrukturyzacyjny – jak może Ci pomóc?

Nie wszystkie spółki działają z sukcesem w swojej branży. Nierzadko z powodu niepomyślnych umów, nieodpowiedzialnego zarządzania bądź po prostu niemożliwych do przewidzenia przeciwności losu, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak gwałtownie, że pojawia się strach przed niewypłacalnością w stosunku do kontrahentów czy wręcz o bankructwo firmy. W takich wypadkach powinno się skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód regulowany

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie w pierwszym miesiącu 2016 r. Na mocy zapisów tej ustawy obowiązująca wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymogi zawarte w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, nieskazitelna opinia, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe magisterskie oraz otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin odbywa się nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu zarządzania, finansów, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – wsparcie dla dłużnika i wierzyciela

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, którymi dysponowali uprzednio syndycy. Syndyk działał wyłącznie na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej znajduje się firma i znalezienie najkorzystniejszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także reprezentować dłużnika w mediacjach z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Ważne jest, żeby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w klarowny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego sytuację, bowiem restrukturyzacja to w szeregu przypadków trudna i wielopłaszczyznowa procedura. Preferowaną cechą doradcy będzie także dobra orientacja w gałęzi przemysłu, w której działa restrukturyzowana spółka, bowiem upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.