Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – przeważająca ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.